Polityka prywatności
Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejsza polityka prywatności danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich informacji, które SUSHI MASTER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może uzyskać o użytkowniku podczas korzystania z witryny, usług, programów i produktów(dalej: Usługi).

2. Terminy i pojęcia stosowane w niniejszej polityce prywatności.:

SUSHI MASTER– SUSHI MASTER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Warszawie przy ul. Lindleya nr 16, 02-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754826, posiadającą NIP: 7010889591 oraz REGON: 381642772, o kapitale zakładowym 6.000,00 zł, 

Strona - jest zasobem znajdującym się w Internecie pod adresem http://sushi-master.pl/ i jest własnością SUSHI MASTER

Towar - produkty, o których informacje są zamieszczane na Stronie http://sushi-master.pl/

Sklep internetowy - platforma sprzedaży towarów w imieniu SUSHI MASTER, znajdująca się na Stronie http://sushi-master.pl/

Usługi  - wszystkie usługi dostępne do wykorzystania na stronie http://sushi-master.pl/

Zamówienie - proces zakupu towarów na Stronie http://sushi-master.pl/

Dane osobowe - informacje, które użytkownik podaje o sobie podczas rejestracji (tworzenia konta), składania Zamówienia na stronie lub w trakcie korzystania z Usług, także w chwili instalowania aplikacji. 

Umowa - umowa między SUSHI MASTER i Użytkownikiem w celu zakupu towarów.

Użytkownik - każda osoba, która dobrowolnie zarejestrowała się i / lub złożyła Zamówienie na stronie i otrzymała unikalny kod autoryzacyjny do korzystania z Usług Serwisu, a także do dokonywania zakupów w Katalogu Sklepu Internetowego.
Personal Space to spersonalizowany interfejs Strony z zestawieniem niestandardowych narzędzi do robienia zakupów z katalogu Sklepu internetowego na Stronie, a także do korzystania z spersonalizowanych Usług Serwisowych.
Polityka prywatności - niniejsza polityka prywatności Użytkownika regulująca relacje między SUSHI MASTER a Użytkownikiem przez cały okres świadczenia oraz dostępu Użytkownika do spersonalizowanych usług Serwisu.

3. Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników.

3.1. SUSHI MASTER gromadzi, przetwarza i przechowuje jedynie dane osobowe niezbędne do świadczenia Usług i / lub zakupu przez Użytkownika Towarów z katalogu Sklepu Internetowego w Witrynie.

3.2. Dane osobowe użytkownika SUSHI MASTER wykorzystuje do następujących celów:

3.2.1. identyfikacji Strony na podstawie umów z SUSHI MASTER (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

3.2.2. przetwarzania i otrzymywania płatności od Użytkownika; (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

3.2.3. dostawy towarów do Użytkownika; (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

3.2.4. zapewnienia Użytkownikowi skutecznej obsługi klienta; (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

3.2.5. zapewnienia użytkownikowi spersonalizowanych Usług; (art. 6 ust. 1. lit f RODO)

3.2.6. sprzedaży produktów oferowanych - podstawą prawną do przetwarzania danych jest wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO

3.2.7.Świadczenia usług marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes

3.2.8. komunikacji z użytkownikiem, w tym wysyłania powiadomień, wniosków i informacji dotyczących korzystania z Usług, świadczenia usług, a także przetwarzania żądań i wniosków od użytkownika; (art 6 ust.1 lit a RODO)

3.2.9. poprawy jakości usług, łatwość obsługi, rozwój nowych Serwisów i usług;

3.2.10. informowania Użytkownika o bieżących wydarzeniach i promocjach;

3.2.11. badań statystycznych i innych opartych na anonimowych danych.

3.2.12. wysyłania  informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 18 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz artykułem 5 ust. 1 lit. c RODO.

3.3. SUSHI MASTER ze względu na specyfikę metody pozyskiwania informacji, nie sprawdza dokładności danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie kontroluje jego poprawność. Jednak SUSHI MASTER zakłada, że Użytkownik dostarcza dokładne i osobiste informacje na temat problemów zaproponowanych w formularzu rejestracyjnym i aktualizuje te informacje. Wszelka odpowiedzialność, a także potencjalne konsekwencje w przypadku podania niedokładnych lub niepoprawnych danych osobowych ponosi Użytkownik.

4. Warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika i ich przekazywania stronom trzecim:

4.1. SUSHI MASTER przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także utworzonymi na ich podstawie przepisami wewnętrznymi  (imię, nazwisko, drugie imię, adres e-mail, płeć, data urodzenia, adres do korespondencji, miejsce zamieszkania, praca, telefony komórkowe).

4.2. SUSHI MASTER chroni dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony takich informacji i jest odpowiedzialny za stosowanie bezpiecznych metod ochrony informacji.

4.3. Aby chronić dane osobowe Użytkownika, należy zapewnić jego właściwe użytkowanie i uniemożliwić nieautoryzowany i przypadkowy dostęp do niego, SUSHI MASTER stosuje niezbędne i wystarczające środki techniczne i administracyjne. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przechowywane na serwerach z ograniczonym dostępem znajdujących się w chronionych obiektach.

4.4. SUSHI MASTER może przekazywać osobiste dane użytkownika (w tym organizacjom, które rejestrują, systematyzują, gromadzą, aktualizują, przechowują, pobierają, bezpośrednio wysyłają do Użytkownika specjalne oferty, informacje o nowych produktach i promocjach, przetwarzają wnioski i prośby, a także dokonują zniszczenia danych osobowych) osobom trzecim w następujących przypadkach:

4.5.1. Przekazanie jest konieczne w ramach korzystania z określonej Usługi przez użytkownika lub świadczenia usługi użytkownikowi w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy;

4.5.2. Twoje dane będą przekazywane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, podmiotom wspierającym nas w obsłudze klienta (np. call center).

4.5.3 Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe będą przekazywane podmiotom obsługującym płatności w celu umożliwienia im realizacji płatności za zamówienie.

5. Przechowywanie danych osobowych.

5.1. Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony.

6. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych.

6.1. Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania.

6.2. Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem. 

6.3. Przysługują Ci ponadto następujące prawa. 

6.3.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii. 

6.3.2 Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe. 

6.3.3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą. 

6.3.4. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.: Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane; o jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych;  zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;  zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych; o przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem. 

6.3.5. Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania aby Twoje dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe. 

6.3.6. Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6.3.7. Prawo do cofnięcia zgody lub zmiany formy komunikacji marketingowej: W każdej chwili możesz cofnąć lub zmienić zakres zgody dotyczącej tego w jaki sposób kontaktujemy się z Tobą w celach marketingowych (w zależności od wybranej przez Ciebie opcji możemy się z Tobą kontaktować drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail, lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, np. poprzez SMS lub MMS). Możesz  to zrobić poprzez: zalogowanie się i zmianę ustawienia w Twoim koncie lub napisanie do  nas na adres: [email protected] lub telefonicznie: 888 635 444

6.3.8. Skargi do Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

7. Zmiana danych osobowych użytkownika.

7.1. Użytkownik może w każdej chwili zmienić (zaktualizować, dodać) dostarczone nam dane osobowe, a także parametry swojej prywatności, korzystając z funkcji edycji danych osobowych w osobistej części osobistej przestrzeni.

7.2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, kontaktując się z działem obsługi klienta SUSHI MASTER pod adresem http://sushi-master.pl/ lub telefonicznie: 888 635 444

7.3. Aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień (nowości), należy kliknąć odpowiedni link na dole listu.

7.4. Zamawianie - przy wyborze pozycji "złożyć zamówienie" w sklepie internetowym SUSHI MASTER konto tworzone jest automatycznie dla użytkownika z zachowaniem danych wprowadzonych podczas rejestracji. 

8. Akceptacja Polityki Prywatności.

8.1. Użytkownik ma prawo odmówić potwierdzenia niniejszej Polityki Prywatności, jeżeli którykolwiek z jego warunków jest nie do przyjęcia dla Użytkownika.

8.2. Rejestracja (umieszczenie) Zamówienia w Serwisie oznacza zgodę Kupującego na przekazanie Sprzedawcy informacji rejestracyjnych o sobie, w szczególności poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności. Użytkownik potwierdza, że jego akceptacja Polityki Prywatności oznacza pełną zgodę Użytkownika bez wyjątku na wszystkie jego warunki. W szczególności Użytkownik, akceptując niniejszą Politykę Prywatności, udziela zgody, SUSHI MASTER na otrzymywanie informacji o specjalnych ofertach, nowych produktach i promocjach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i usług pocztowych (w tym między innymi: wysyłanie wiadomości SMS, e-mailing) oraz przetwarzanie danych osobowych poprzez zbieranie, rejestrowanie, systematyzację, akumulację przechowywanie, wyjaśnianie, wydobywanie, wykorzystanie, przeprowadzane przy użyciu sprzętu automatyzacji, w tym w sieciach informacyjnych i telekomunikacyjnych, lub bez użycia takich środków w celu zorganizowania wysyłania mu ofert specjalnych, informacji o nowych produktach i promocjach, wysłanie zapytań i wniosków.

9. Korzystanie z naszych stron online oraz innych platform informatycznych – pliki cookies.

9.1 Zarówno my, jak i nasi kontrahenci świadczący usługi na nasze zlecenie korzystamy z ciasteczek oraz innych podobnych technologii w ramach naszych serwisów online. 

Ciasteczko (cookie) jest małym plikiem tekstowym, który zostaje umieszczony w przeglądarce lub na urządzeniu użytkownika Internetu w celu zapamiętania lub uzyskania informacji na temat tego użytkownika. Informacje zebrane z plików cookies umożliwiają nam: 

- korzystanie ze statystyk programu Google Analytics, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych;

-  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

-  określania profilu użytkownika w celu umożliwienia mu złożenia zamówienia online na naszych stronach internetowych.

9.2 Użytkownik naszych stron internetowych może w każdej chwili ograniczyć lub usunąć pliki cookies za pomocą ustawień i funkcjonalności przeglądarki internetowej, z której korzysta. Dokładne informacje na ten temat może znaleźć w zakładce „Pomoc” danej przeglądarki internetowej, a w przypadku jej braku, w dokumentacji związanej z przeglądarką internetową. SUSHI MASTER informuje, że blokowanie przez Użytkownika korzystania z plików cookies może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonalność, wydajność oraz jakość wyświetlanych treści przez Serwis.

10. Modyfikacja polityki  prywatności.

10.1. SUSHI MASTER ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Podczas wprowadzania zmian w bieżącej wersji wskazana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej umieszczenia, chyba że nowa wersja Umowy stanowi inaczej, najbardziej aktualna wersja zostanie opublikowana na stronie http://sushi-master.pl/

11. Linki do innych stron i aplikacji społecznościowych.

11. 1 Na naszych stronach internetowych znajdziesz linki do aplikacji społecznościowych, które nie należą do nas i są zarządzane przez osoby trzecie. Jeżeli klikniesz w taki link i przekserujesz się na stronę z linka zapoznaj się z polityką ochrony prywatności tej strony.

11.2 SUSHI MASTER nie ponosi odpowiedzialności za stosowane na tych stronach polityki prywatności oraz regulaminy korzystania z serwisów.

12. Informacja zwrotna. Pytania i sugestie.

12.1. Wszelkie propozycje lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać do Obsługi Klienta indywidualnego przedsiębiorcy SUSHI MASTER na adres e mail  [email protected]. Przyjmowanie zamówień za pośrednictwem strony odbywa się przez całą dobę.
Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejsza polityka prywatności danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich informacji, które SUSHI MASTER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może uzyskać o użytkowniku podczas korzystania z witryny, usług, programów i produktów(dalej: Usługi).

2. Terminy i pojęcia stosowane w niniejszej polityce prywatności.:

SUSHI MASTER– SUSHI MASTER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Warszawie przy ul. Lindleya nr 16, 02-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754826, posiadającą NIP: 7010889591 oraz REGON: 381642772, o kapitale zakładowym 6.000,00 zł, 

Strona - jest zasobem znajdującym się w Internecie pod adresem http://sushi-master.pl/ i jest własnością SUSHI MASTER

Towar - produkty, o których informacje są zamieszczane na Stronie http://sushi-master.pl/

Sklep internetowy - platforma sprzedaży towarów w imieniu SUSHI MASTER, znajdująca się na Stronie http://sushi-master.pl/

Usługi  - wszystkie usługi dostępne do wykorzystania na stronie http://sushi-master.pl/

Zamówienie - proces zakupu towarów na Stronie http://sushi-master.pl/

Dane osobowe - informacje, które użytkownik podaje o sobie podczas rejestracji (tworzenia konta), składania Zamówienia na stronie lub w trakcie korzystania z Usług, także w chwili instalowania aplikacji. 

Umowa - umowa między SUSHI MASTER i Użytkownikiem w celu zakupu towarów.

Użytkownik - każda osoba, która dobrowolnie zarejestrowała się i / lub złożyła Zamówienie na stronie i otrzymała unikalny kod autoryzacyjny do korzystania z Usług Serwisu, a także do dokonywania zakupów w Katalogu Sklepu Internetowego.
Personal Space to spersonalizowany interfejs Strony z zestawieniem niestandardowych narzędzi do robienia zakupów z katalogu Sklepu internetowego na Stronie, a także do korzystania z spersonalizowanych Usług Serwisowych.
Polityka prywatności - niniejsza polityka prywatności Użytkownika regulująca relacje między SUSHI MASTER a Użytkownikiem przez cały okres świadczenia oraz dostępu Użytkownika do spersonalizowanych usług Serwisu.

3. Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników.

3.1. SUSHI MASTER gromadzi, przetwarza i przechowuje jedynie dane osobowe niezbędne do świadczenia Usług i / lub zakupu przez Użytkownika Towarów z katalogu Sklepu Internetowego w Witrynie.

3.2. Dane osobowe użytkownika SUSHI MASTER wykorzystuje do następujących celów:

3.2.1. identyfikacji Strony na podstawie umów z SUSHI MASTER (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

3.2.2. przetwarzania i otrzymywania płatności od Użytkownika; (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

3.2.3. dostawy towarów do Użytkownika; (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

3.2.4. zapewnienia Użytkownikowi skutecznej obsługi klienta; (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)

3.2.5. zapewnienia użytkownikowi spersonalizowanych Usług; (art. 6 ust. 1. lit f RODO)

3.2.6. sprzedaży produktów oferowanych - podstawą prawną do przetwarzania danych jest wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO

3.2.7.Świadczenia usług marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes

3.2.8. komunikacji z użytkownikiem, w tym wysyłania powiadomień, wniosków i informacji dotyczących korzystania z Usług, świadczenia usług, a także przetwarzania żądań i wniosków od użytkownika; (art 6 ust.1 lit a RODO)

3.2.9. poprawy jakości usług, łatwość obsługi, rozwój nowych Serwisów i usług;

3.2.10. informowania Użytkownika o bieżących wydarzeniach i promocjach;

3.2.11. badań statystycznych i innych opartych na anonimowych danych.

3.2.12. wysyłania  informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 18 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz artykułem 5 ust. 1 lit. c RODO.

3.3. SUSHI MASTER ze względu na specyfikę metody pozyskiwania informacji, nie sprawdza dokładności danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie kontroluje jego poprawność. Jednak SUSHI MASTER zakłada, że Użytkownik dostarcza dokładne i osobiste informacje na temat problemów zaproponowanych w formularzu rejestracyjnym i aktualizuje te informacje. Wszelka odpowiedzialność, a także potencjalne konsekwencje w przypadku podania niedokładnych lub niepoprawnych danych osobowych ponosi Użytkownik.

4. Warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika i ich przekazywania stronom trzecim:

4.1. SUSHI MASTER przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także utworzonymi na ich podstawie przepisami wewnętrznymi  (imię, nazwisko, drugie imię, adres e-mail, płeć, data urodzenia, adres do korespondencji, miejsce zamieszkania, praca, telefony komórkowe).

4.2. SUSHI MASTER chroni dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony takich informacji i jest odpowiedzialny za stosowanie bezpiecznych metod ochrony informacji.

4.3. Aby chronić dane osobowe Użytkownika, należy zapewnić jego właściwe użytkowanie i uniemożliwić nieautoryzowany i przypadkowy dostęp do niego, SUSHI MASTER stosuje niezbędne i wystarczające środki techniczne i administracyjne. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przechowywane na serwerach z ograniczonym dostępem znajdujących się w chronionych obiektach.

4.4. SUSHI MASTER może przekazywać osobiste dane użytkownika (w tym organizacjom, które rejestrują, systematyzują, gromadzą, aktualizują, przechowują, pobierają, bezpośrednio wysyłają do Użytkownika specjalne oferty, informacje o nowych produktach i promocjach, przetwarzają wnioski i prośby, a także dokonują zniszczenia danych osobowych) osobom trzecim w następujących przypadkach:

4.5.1. Przekazanie jest konieczne w ramach korzystania z określonej Usługi przez użytkownika lub świadczenia usługi użytkownikowi w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy;

4.5.2. Twoje dane będą przekazywane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, podmiotom wspierającym nas w obsłudze klienta (np. call center).

4.5.3 Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe będą przekazywane podmiotom obsługującym płatności w celu umożliwienia im realizacji płatności za zamówienie.

5. Przechowywanie danych osobowych.

5.1. Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony.

6. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych.

6.1. Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania.

6.2. Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem. 

6.3. Przysługują Ci ponadto następujące prawa. 

6.3.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii. 

6.3.2 Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe. 

6.3.3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą. 

6.3.4. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.: Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane; o jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych;  zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;  zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych; o przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem. 

6.3.5. Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania aby Twoje dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe. 

6.3.6. Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6.3.7. Prawo do cofnięcia zgody lub zmiany formy komunikacji marketingowej: W każdej chwili możesz cofnąć lub zmienić zakres zgody dotyczącej tego w jaki sposób kontaktujemy się z Tobą w celach marketingowych (w zależności od wybranej przez Ciebie opcji możemy się z Tobą kontaktować drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail, lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, np. poprzez SMS lub MMS). Możesz  to zrobić poprzez: zalogowanie się i zmianę ustawienia w Twoim koncie lub napisanie do  nas na adres: [email protected] lub telefonicznie: 888 635 444

6.3.8. Skargi do Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

7. Zmiana danych osobowych użytkownika.

7.1. Użytkownik może w każdej chwili zmienić (zaktualizować, dodać) dostarczone nam dane osobowe, a także parametry swojej prywatności, korzystając z funkcji edycji danych osobowych w osobistej części osobistej przestrzeni.

7.2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, kontaktując się z działem obsługi klienta SUSHI MASTER pod adresem http://sushi-master.pl/ lub telefonicznie: 888 635 444

7.3. Aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień (nowości), należy kliknąć odpowiedni link na dole listu.

7.4. Zamawianie - przy wyborze pozycji "złożyć zamówienie" w sklepie internetowym SUSHI MASTER konto tworzone jest automatycznie dla użytkownika z zachowaniem danych wprowadzonych podczas rejestracji. 

8. Akceptacja Polityki Prywatności.

8.1. Użytkownik ma prawo odmówić potwierdzenia niniejszej Polityki Prywatności, jeżeli którykolwiek z jego warunków jest nie do przyjęcia dla Użytkownika.

8.2. Rejestracja (umieszczenie) Zamówienia w Serwisie oznacza zgodę Kupującego na przekazanie Sprzedawcy informacji rejestracyjnych o sobie, w szczególności poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności. Użytkownik potwierdza, że jego akceptacja Polityki Prywatności oznacza pełną zgodę Użytkownika bez wyjątku na wszystkie jego warunki. W szczególności Użytkownik, akceptując niniejszą Politykę Prywatności, udziela zgody, SUSHI MASTER na otrzymywanie informacji o specjalnych ofertach, nowych produktach i promocjach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i usług pocztowych (w tym między innymi: wysyłanie wiadomości SMS, e-mailing) oraz przetwarzanie danych osobowych poprzez zbieranie, rejestrowanie, systematyzację, akumulację przechowywanie, wyjaśnianie, wydobywanie, wykorzystanie, przeprowadzane przy użyciu sprzętu automatyzacji, w tym w sieciach informacyjnych i telekomunikacyjnych, lub bez użycia takich środków w celu zorganizowania wysyłania mu ofert specjalnych, informacji o nowych produktach i promocjach, wysłanie zapytań i wniosków.

9. Korzystanie z naszych stron online oraz innych platform informatycznych – pliki cookies.

9.1 Zarówno my, jak i nasi kontrahenci świadczący usługi na nasze zlecenie korzystamy z ciasteczek oraz innych podobnych technologii w ramach naszych serwisów online. 

Ciasteczko (cookie) jest małym plikiem tekstowym, który zostaje umieszczony w przeglądarce lub na urządzeniu użytkownika Internetu w celu zapamiętania lub uzyskania informacji na temat tego użytkownika. Informacje zebrane z plików cookies umożliwiają nam: 

- korzystanie ze statystyk programu Google Analytics, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych;

-  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

-  określania profilu użytkownika w celu umożliwienia mu złożenia zamówienia online na naszych stronach internetowych.

9.2 Użytkownik naszych stron internetowych może w każdej chwili ograniczyć lub usunąć pliki cookies za pomocą ustawień i funkcjonalności przeglądarki internetowej, z której korzysta. Dokładne informacje na ten temat może znaleźć w zakładce „Pomoc” danej przeglądarki internetowej, a w przypadku jej braku, w dokumentacji związanej z przeglądarką internetową. SUSHI MASTER informuje, że blokowanie przez Użytkownika korzystania z plików cookies może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonalność, wydajność oraz jakość wyświetlanych treści przez Serwis.

10. Modyfikacja polityki  prywatności.

10.1. SUSHI MASTER ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Podczas wprowadzania zmian w bieżącej wersji wskazana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej umieszczenia, chyba że nowa wersja Umowy stanowi inaczej, najbardziej aktualna wersja zostanie opublikowana na stronie http://sushi-master.pl/

11. Linki do innych stron i aplikacji społecznościowych.

11. 1 Na naszych stronach internetowych znajdziesz linki do aplikacji społecznościowych, które nie należą do nas i są zarządzane przez osoby trzecie. Jeżeli klikniesz w taki link i przekserujesz się na stronę z linka zapoznaj się z polityką ochrony prywatności tej strony.

11.2 SUSHI MASTER nie ponosi odpowiedzialności za stosowane na tych stronach polityki prywatności oraz regulaminy korzystania z serwisów.

12. Informacja zwrotna. Pytania i sugestie.

12.1. Wszelkie propozycje lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać do Obsługi Klienta indywidualnego przedsiębiorcy SUSHI MASTER na adres e mail  [email protected]. Przyjmowanie zamówień za pośrednictwem strony odbywa się przez całą dobę.