Regulamin Serwisu i aplikacji mobilnej
Regulamin Serwisu i aplikacji mobilnej


1. Definicje:


W niniejszym regulaminie, o ile kontekst nie stanowi inaczej, następujące terminy mają następujące znaczenie:
"Sprzedawca" to firma, która sprzedaje Towary, przedstawione na stronie internetowej http://sushi-master.pl/  SUSHI MASTER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Warszawie przy ul. Lindleya nr 16, 02-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754826, posiadającą NIP: 7010889591 oraz REGON: 381642772, o kapitale zakładowym 6.000,00 zł, 


"Gość" - osoba, która przybyła na stronę bez celu złożenia Zamówienia.

„Użytkownik” - odwiedzający, który zaakceptował warunki regulaminu i chce złożyć zamówienie w sklepie internetowym http://sushi-master.pl/

"Kupujący" - osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie w Sklepie Internetowym http://sushi-master.pl/ w celu zakupu dowolnego Towaru, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie.

"Akceptacja" oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Kupującego warunków regulaminu który jest uważany za równoznaczny z zawarciem Umowy Sprzedaży i Sprzedaży na warunkach określonych w niniejszej regulaminie.

"Produkt" - lista pozycji z asortymentu, przedstawiona na stronie internetowej http://sushi-master.pl/

„Zamówienie” - zastosowanie sposobu elektronicznego zakupu poszczególnych pozycji z listy asortymentowej towarów określonych przez Kupującego przy składaniu ofert sklep internetowy Internet http://sushi-master.pl/

„Moje konto” - zamknięty rozdział Sklepu internetowego do zarządzania kontem (konto) nabywcy i dostępny tylko dla użytkowników po rejestracji.

"Zakupy" to zamknięta część witryny na koncie osobistym Sklepu internetowego, dostępna tylko dla zarejestrowanych Kupujących, gdzie przechowywane są informacje o wszystkich Zamówieniach Kupującego.

"Witryna" - zestaw dokumentów elektronicznych (plików) Sprzedającego, dostępny w Internecie pod adresem http://sushi-master.pl/

„Serwis WWW” — serwis internetowy, dostępny pod adresem http://sushi-master.pl/


2. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu - witryny internetowej i Aplikacji. 

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej witryny www, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany regulaminu bez uprzedniego poinformowania Użytkownika / Kupującego. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego.


3. Usługi świadczone drogą elektroniczną.


Usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji (dalej „Usługi”) obejmują:

informowanie Użytkowników o ofercie Restauracji ;

umożliwienie wyszukiwania najbliższych Restauracji wirtualnej mapy; 

umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień;

umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta;

umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta;

Usługi online nie są przeznaczone i nie może z nich korzystać żadna osoba w wieku poniżej 13 lat. Aby korzystać z usług online należy mieć co najmniej 13 lat. Osoby w wieku lat co najmniej 13, które nie ukończyły jeszcze lat 16, są zobowiązane zapoznać się z niniejszymi warunkami wraz z rodzicem lub opiekunem, który musi potwierdzić, że zrozumiał i zaakceptował ich treść. Dopiero wtedy osoba w wieku lat 13 do 16 może korzystać z usług online. Jeżeli Użytkownik (bądź jego rodzic lub opiekun) nie zaakceptuje niniejszych warunków, będzie zobowiązany bezzwłocznie zaprzestać korzystania z usług online i wystąpić o zamknięcie wszystkich swoich kont usług online. 

Z wnioskiem o zamknięcie konta Użytkownik może wystąpić wysyłając wiadomość e-mail na adres  [email protected] z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta.


4. Składanie zamówienia.


Realizacja zamówienia przez Kupującego odbywa za pośrednictwem strony internetowej http://sushi-master.pl/poprzez zarejestrowanie się na stronie.

Rejestracja (umieszczenie) Zamówienia w Serwisie oznacza zgodę Kupującego na przekazanie Sprzedawcy informacji rejestracyjnych o sobie, w szczególności poprzez akceptację niniejszego regulaminu.

Umowa jest uważana za zawartą od momentu rejestracji Użytkownika na stronie i / lub od momentu złożenia przez Kupującego Zamówienia. Zamówienie musi zawierać:

-nazwisko i imię (dla osób);

- firmę Kupującego, jej siedzibę i adres, (dla osób prawnych), imię i nazwisko przedstawiciela który w jej imieniu wypełnia Zamówienie;

-adres dostawy, numer telefonu kontaktowego do skontaktowania się z Kupującym lub wskazaną przez niego osobą;

- nazwa, ilość i cena towaru.


Umowa sprzedaży jest uważana za zawartą od momentu wydania przez Sprzedawcę dokumentów Kupującemu potwierdzającego płatność za Towar.

W celu wykonania umowy dotyczącej prowadzenia i obsługi konta Użytkownika, wykonania  oraz realizacji zamówienia będą przetwarzane dane osobowe podane przez Użytkownika  w formularzu rejestracyjnym. Podstawą prawną możliwości przetwarzania ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej tego zamówienia oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).

Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy pełnej informacji o jego danych osobowych, ich przetwarzania i wykorzystania, a także żądać wyłączenia, poprawienia / uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, wysyłając odpowiedni pisemny wniosek w imieniu Sprzedającego na adres pocztowy. Zgoda udzielona przez Kupującego na przetwarzanie jego danych osobowych jest nieograniczona i może zostać odwołana poprzez przesłanie Kupującemu pisemnego wniosku na adres pocztowy Sprzedawcy: ul. Lindleya nr 16, 02-013 Warszawa

Akceptacja przez Kupującego warunków niniejszego regulaminu, odbywa się poprzez zarejestrowanie (złożenie) Zamówienia na Stronie, to znaczy poprzez wprowadzenie odpowiednich danych rejestracyjnych Nabywcy o sobie (dane rejestracyjne) do formularza rejestracyjnego na Stronie. Data umieszczenia przez Kupującego na Stronie internetowej danych rejestracyjnych o sobie jest datą złożenia Zamówienia, a także datą zawarcia Umowy sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę i Kupującego.

Kupujący ma prawo do edycji informacji rejestracyjnych o sobie.

Sprzedawca zobowiązuje się do nieujawniania danych rejestracyjnych Kupującego na Stronie, a także innych informacji dotyczących danych osobowych Kupującego osobom niezwiązanym z realizacją Zamówienia. Po zatwierdzeniu Zamówienia wybranych Towarów, Kupujący dostarcza niezbędnych informacji do dostawy towarów.

Kupujący jest odpowiedzialny za treść i dokładność informacji podanych przy składaniu zamówienia.

Wszystkie materiały informacyjne prezentowane na stronie http://sushi-master.pl/ mają jedynie charakter informacyjny i nie oddają w pełni niektórych właściwości i cech Towarów, takich jak cena, kolor, kształt, rozmiar, waga i opakowanie. Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek pytania/ wątpliwości dotyczące właściwości i cech Towaru, przed złożeniem Zamówienia może on zasięgnąć porady lub wysłać zapytanie na adres e-mail Sprzedającego [email protected]

Koszt i warunki dostawy Zamówienia są zamieszczane w Witrynie http://sushi-master.pl/ Przed złożeniem Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z kosztami i warunkami dostawy Zamówienia na Stronie.


5. Warunki realizacji zamówienia.


Okres, w którym Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Zamówienia, wynosi od 2 godzin do 2 dni roboczych od daty Akceptacji. Data realizacji Zamówienia zależy od dostępności zamówionych towarów w magazynie Sprzedającego oraz od czasu wymaganego do realizacji Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia w wyjątkowych przypadkach może być uzgodniony indywidualnie z Kupującym, w zależności od charakterystyki i ilości zamówionych Towarów. W przypadku braku części Zamówienia w magazynie Sprzedawcy, w tym z przyczyn od niego niezależnych, Sprzedawca będzie miał prawo do anulowania określonych Towarów z Zamówienia Kupującego.

Zamówienie uważa się za wykonane w momencie jego przekazania Kupującemu. Podpisując się w liście przewozowym dostarczonym przez kuriera firmy kurierskiej Sprzedawcy, Kupujący potwierdza realizację Zamówienia.

Jeżeli Kupujący poda niedokładne informacje dotyczące swoich danych kontaktowych lub składu Zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Zlecenia.

Dostawa odbywa się na warunkach wskazanych na Stronie w sekcji "Dostawa i Płatność".

Opóźnienia w dostawie są możliwe ze względu na ekstremalne i nieuniknione okoliczności (warunki pogodowe, korki, wypadki itp.).

Po dostawie Towary są przenoszone na Kupującego lub na osobę trzecią wskazaną przy składaniu Zamówienia jako odbiorcy (dalej termin "Odbiorca" używany jest w stosunku do Kupującego i trzeciej osoby).

W celu uniknięcia ewentualnych pomyłek w przekazywaniu towarów, pracownik sklepu internetowego może żądać przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość Odbiorcy, a także zażądać numeru podanego  na fakturze. 


6. Płatność za zamówienie.


Metody płatności za Towary są wyszczególnione na stronie internetowej sklepu internetowego w sekcji "Dostawa i płatności". Płatność zrealizowanego zamówienia można zrealizować:

- przelewem bankowym poprzez przelew środków na rachunek rozliczeniowy firmy (X).

- w gotówce z przekazaniem środków pracownikowi wykonującemu dostawę w momencie otrzymania Zamówienia:

- używanie kart plastikowych (Visa i MasterCard I innych ).

Cena za każdą sztukę Towarów jest podana na stronie internetowej sklepu internetowego. Jest ceną brutto.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen za dowolne pozycje Towarów wyświetlanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego, bez powiadamiania Kupującego. W tym samym czasie cena za Towary zamówione przez Kupującego nie podlega zmianie.


7. Rezygnacja z usług Sprzedającego.


Użytkownik może korzystać z Usług lub zrezygnować z nich w każdym czasie. 

Umowa o świadczenie Usług związanych z Kontem jest zawierana na czas nieoznaczony z chwilą aktywacji Konta zgodnie z postanowieniami regulaminu. 

Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usługi przez jakikolwiek okres.

Rezygnacja z Usług możne nastąpić przez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej stosowne oświadczenie Użytkownika, przesłanej na adres e-mail [email protected] lub listownie, na adres : ul. Lindleya nr 16, 02-013 Warszawa, jak również poprzez odinstalowanie Aplikacji. 

Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość. zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mającej za przedmiot Usługi, w każdym czasie, w tym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. 

W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest również rezygnacja z Usług w jakikolwiek sposób opisany w 7. 4 Regulaminu, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym. 

Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wysyłając stosowne pismo listownie na adres ul. Lindleya nr 16, 02-013 Warszawa lub pocztą elektroniczną (na adres [email protected]). 

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór takiego formularza dostępny jest pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1(wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego powyżej wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy lub rezygnacja z Usług na zasadach opisanych w niniejszym  regulaminie pkt. VII. pozostaje bez wpływu na realizację Zamówień i zobowiązania Stron dotyczące Zamówień złożonych przez Użytkownika przed datą odstąpienia lub rezygnacji.


8. Ochrona danych osobowych. 


Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SUSHI MASTER PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Warszawie przy ul. Lindleya nr 16, 02-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754826, posiadającą NIP: 7010889591 oraz REGON: 381642772, o kapitale zakładowym 6.000,00 zł, 

Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW. Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę.

Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta Klienta jak również przy składaniu zamówienia. W przypadku stwierdzenia, ze dane podane przez Klienta nie są prawdziwe lub kompletne, Sprzedajacy ma prawo usunac dane i odstąpić od realizacji zamówienia.

Administrator danych osobowych, ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta następującym podmiotom które działają na nasze zlecenie.

Przetwarzanie przez podmioty wymienione w pkt. 8. 4 danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.

Klient zgodnie z rozporządzeniem RODO ma prawo wglądu do swoich danych osobowych za pomocą zakładki 'moje konto', ma możliwość ich poprawiania oraz do zgłoszenia zadania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


9. Inne warunki.


Składając Zamówienie w Serwisie, Kupujący wyraża zgodę na obowiązkowe warunki niniejszego regulaminu.

Zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu Sprzedawca ma prawo odmówić złożenia Zamówienia osobom, które nie zgadzają się z warunkami niniejszej regulaminu.

Sklep internetowy może być chwilowo niedostępny, częściowo lub w całości, z powodu konserwacji lub innej pracy, a także z innych przyczyn technicznych.

Rzeczywisty koszt zamówienia w sklepie internetowym może różnić się od wstępnego w przypadku:
-zmiany brakującego produktu na życzenie klienta,
- obecności towarów ważonych: rzeczywista waga może różnić się od zamówionej;


10. Obowiązki stron, rozwiązywanie sporów.

W przypadku niespełnienia lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszejego regulaminu Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z prawem.

Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób: 

- zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; 

- zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą

Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl
11. Reklamacje
Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.
Reklamacje dotyczące potraw dostarczonych podczas dowozów prosimy zgłaszać telefonicznie 800 012 022 lub mailowo [email protected]. Reklamacje będą rozpatrywane tylko i wyłącznie przy zwrocie 80% dania dostarczonego przez kierowcę.12. Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.